xin yang
Xin Yang   (pronounced as Sheen Young)
Doctor of Engineering

R&D Director of Industrial AI Dept.
UnionBigData.com
Chengdu, Sichuan, China